Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
a

Skip Navigation LinksNewsAndActivity

 
Announcement
  
โครงการที่เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP)
20 Oct 2022

ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP)
เป็นเครื่องมือในการยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน โดยเป็นการลงนามข้อตกลง 3 ฝ่ายระหว่าง

1. หน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

2. ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมการเสนอราคา

3. ผู้สังเกตการณ์ (Independent Observers)

โดยมีผู้สังเกตการณ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯตั้งแต่การจัดทำร่างขอบเขตของงาน จนถึงสิ้นสุดสัญญา


ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการที่เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้แก่​

1. โครงการการจัดหาบริการเฮลิคอปเตอร์โครงการนอกชายฝั่ง  ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ  มีดังนี้                                                                                                  ​

1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      

2 ขอบเขตของงาน (TOR)     

  2.1 ขอบเขตของงาน (ITT)

  2.2 ขอบเขตของงาน (FOC)                                                                                                            

3 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลราคากลาง

  3.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  3.2 ข้อมูลราคากลาง                                                                                          

4 รายชื่อผู้รับ/ซื้อเอกสาร                                                                                                                    

5 รายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา

6 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

7 รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

8 รายชื่อและราคาของผู้เสนอราคาทุกราย

9 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและราคาที่ตกลงจ้าง​​

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. โครงการการจัดหาท่อกรุ/ท่อผลิต (OCTG) สำหรับโครงการนอกชายฝั่ง  ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ  มีดังนี้                                                                                                  ​

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      

2 ขอบเขตของงาน (TOR)     

  2.1 ขอบเขตของงาน (ITT)

  2.2 ขอบเขตของงาน (FOC)                                                                                                            

3 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลราคากลาง

  3.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  3.2 ข้อมูลราคากลาง                                                                                          

รายชื่อผู้รับเอกสารเข้าร่วมประมูล                                                                                                                    

รายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

รายชื่อและราคาของผู้เสนอราคาทุกราย

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและราคาที่ตกลงจ้าง​​

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการที่เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้แก่​

1. โครงการการจัดหาบริการงานออกแบบด้านวิศวกรรม งานจัดซื้อ งานก่อสร้าง และงานติดตั้ง (EPCI) แท่นหลุมผลิตและท่อส่งก๊าซ Bundle Phase 3

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ  มีดังนี้                                                                                                     วันที่ประกาศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ                                                                                                              5 พฤษภาคม 2563

2 ขอบเขตของงาน (TOR)

   2.1 ขอบเขตของงาน (TOR) ส่วนของงานออกแบบด้านวิศวกรรม งานจัดซื้อ งานก่อสร้าง                                    5 พฤษภาคม 2563

   2.2 ขอบเขตของงาน (TOR) ส่วนของการขนส่งและงานติดตั้งแท่นผลิตและท่อส่งก๊าซ                                       5 พฤษภาคม 2563

3 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลราคากลาง

   3.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1                                                                                                                  5 พฤษภาคม 2563

   3.2 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2                                                                                                                  5 พฤษภาคม 2563

   3.3 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3                                                                                                                  5 พฤษภาคม 2563

   3.4 ข้อมูลราคากลาง                                                                                                                          5 พฤษภาคม 2563

รายชื่อผู้รับเอกสารเข้าร่วมประมูล                                                                                                           19 มกราคม 2564

รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา                                                                                                                         19 มกราคม 2564

รายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน                                                                                            19 มกราคม 2564

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค                                                                         19 มกราคม 2564

รายชื่อและราคาของผู้เสนอทุกรายการ                                                                                                    1 เมษายน 2564

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและราคาที่ตกลงจ้าง                                                                                        1 เมษายน 2564

10 ​​สัญญา THC19-5245                                                                                                                       1 เมษายน 2564

   10.1 EPC Agreement and Annexes

   10.2 EPC Exhibit A

   10.3 EPC Exhibit B

   10.4 EPC Exhibit C

   10.5 EPC Exhibit D (Not use)

   10.6 EPC Exhibit E

   10.7 EPC Exhibit F (Not use)

   10.8 EPC Exhibit G

   10.9 EPC Exhibit H

   10.10 EPC Exhibit I (Not use)   

   10.11 EPC Exhibit J

   10.12 EPC Exhibit K

   10.13 EPC Exhibit L​

11 ​​สัญญา THC19-5246                                                                                                                       1 เมษายน 2564

   11.1 T&I Agreement and Annex

   11.2 T&I Exhibit A

   11.3 T&I Exhibit B

   11.4 T&I Exhibit C

   11.4 T&I Exhibit D (Not use)​ 

   11.5 T&I Exhibit E

   11.6 T&I Exhibit F (Not use)

   11.7 T&I Exhibit G

   11.8 T&I Exhibit H

   11.9 T&I Exhibit I (Not use)

   11.10 T&I Exhibit J

   11.11 T&I Exhibit K

   11.12 T&I Exhibit L

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. การจัดหาบริการเฮลิคอปเตอร์สำหรับโครงการบงกช, โครงการอาทิตย์, โครงการ G1/61 และโครงการ G2/61 ในช่วง Transition และในช่วงสัญญาแบ่งปันผลผลิต

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ  มีดังนี้                                                                                                     วันที่ประกาศ

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม                                                                    มีนาคม 2563

2. จดหมายเชิญเข้าร่วมการประมูลโครงการ                                                                                                 กรกฎาคม 2563

   2.1 จดหมายฉบับที่ 1

   2.2 จดหมายฉบับที่ 2

3. รายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน                                                                                            กรกฎาคม 2563

4. รายชื่อผู้รับเอกสารเข้าร่วมประมูลโครงการ                                                                                               กรกฎาคม 2563

5. รายชื่อผู้ยื่นเอกสารการประมูล                                                                                                               กรกฎาคม 2563

​​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการที่เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้แก่

โครงการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการนอกชายฝั่ง (Supply of Fuel for Offshore Operations)

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ  มีดังนี้                                                                                                     วันที่ประกาศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ                                                                                                             วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เอกสารเชิญเข้าร่วมประมูลโครงการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการนอกชายฝั่ง                                         วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประมูลโครงการ และ ข้อมูลราคากลาง                                                                    วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้รับเอกสารเข้าร่วมประมูลโครงการ                                                                                               วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้ยื่นเอกสารการประมูล                                                                                                              วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน                                                                                           วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทางด้านเทคนิค                                                                                               วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายชื่อและราคาของผู้เสนอราคา                                                                                                           วันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและราคาที่ตกลงซื้อ                                                                                        วันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2562

10 สัญญาเลขที่ THC18-5008 -โครงการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการนอกชายฝั่ง                                    วันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2562

11 รายงานการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 1/2562                                                                                  วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

12 รายงานการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 2/2562                                                                                  วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

13 รายงานการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 3/2562                                                                                  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

14 รายงานการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 4/2562                                                                                  วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15 รายงานการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 1/2563                                                                                  วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2563

16 รายงานการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 2/2563                                                                                  วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

17 รายงานการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 3/2563                                                                                  วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

18 รายงานการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 4/2563                                                                                  วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

19 รายงานการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 1/2564                                                                                  วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

20 ​รายงานการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 2/2564    ​                                                                              วันที่ 1 กรกฎาคม​ พ.ศ. 2564

21 รายงานการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 3/2564                                                                                  วันที่ 1 ตุลาคม​ พ.ศ. 2564​

22 รายงานการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 4/2564                                                                                  วันที่ 31 ธันวาคม​ พ.ศ. 2564​​

                                                   ​

PTTEP Interity Pact.png ​​​​​​​​​​​

PTT Exploration and Production Public Company Limited
555/1 Energy Complex Building A, 6th Floor & 19th - 36th Floor,
Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand

Phone : 66 (0) 2537-4000
Fax : 66 (0) 2537-4444
Website : www.pttep.com
Contact Us
  |